Każdy przedsiębiorca prowadząc działalność przetwarza dane osobowe. W związku z tym każdego przedsiębiorcę obciążają konkretne obowiązki – ich celem jest ochrona przetwarzanych danych osobowych. Przedsiębiorca powinien również wiedzieć kiedy i w jaki sposób ma on prawo wykorzystywać zebrane dane osobowe.

RODO

Każdy przedsiębiorca prowadząc działalność przetwarza dane osobowe. W związku z tym każdego przedsiębiorcę obciążają konkretne obowiązki – ich celem jest ochrona przetwarzanych danych osobowych. Przedsiębiorca powinien również wiedzieć kiedy i w jaki sposób ma on prawo wykorzystywać zebrane dane osobowe.

Dane wrażliwe – czy i kiedy można je przetwarzać ?

Zasady przetwarzania danych wrażliwych są szczególnie istotne dla firm działających w branży medycznej. Takie firmy bardzo często nie tylko w ogólności przetwarzają dane osobowe, ale dodatkowo przetwarzane przez nie dane osobowe najczęściej zaliczyć można do kategorii tzw. „danych wrażliwych. Dane wrażliwe to dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu…

Umowa na powierzenie przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z treścią art. 28 RODO jeżeli przetwarzanie ma być dokonywane w imieniu administratora, korzysta on wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi niniejszego rozporządzenia i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. Co ten przepis oznacza w praktyce ? Oznacza, że jeżeli firma będąca administratorem danych osobowych, chce skorzystać z usług innego…

Powierzenie przetwarzania danych osobowych, czyli czym różni się administrator danych od podmiotu przetwarzającego

Zgodnie z definicją znajdującą się w RODO administrator oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Z kolei podmiot przetwarzający oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora. Krótki komentarz przedstawię do obu tych definicji, a to dlatego, że…