Unikanie opodatkowania – nowe przepisy w Ordynacji podatkowej

ordynacja podatkowa

Z dniem 15 lipca 2016 r. do Ordynacji podatkowej wprowadzone zostały nowe regulacje prawne, których celem jest przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania.

Zgodnie z treścią nowowprowadzonego art. 119b Ordynacji podatkowej czynność dokonana przede wszystkim w celu osiągnięcia korzyści podatkowej, sprzecznej w danych okolicznościach z przedmiotem i celem przepisu ustawy podatkowej, nie skutkuje osiągnięciem korzyści podatkowej, jeżeli sposób działania był sztuczny (unikanie opodatkowania). W takiej sytuacji skutki podatkowe czynności  zostaną przez organy podatkowe określone się na podstawie takiego stanu rzeczy, jaki mógłby zaistnieć, gdyby dokonano czynności odpowiedniej.

Przepisy normują również sytuacje, w których sposób działania podatnika uznaje się za sztuczny. Są to sytuacje, w których na podstawie istniejących okoliczności należy przyjąć, że dana czynność nie zostałaby zastosowana przez podmiot działający rozsądnie i kierujący się zgodnymi z prawem celami innymi niż osiągnięcie korzyści podatkowej sprzecznej z przedmiotem i celem przepisu ustawy podatkowej.

Przykładowe sytuacje uznawane przez przepisy za działanie w sposób sztuczny to występowanie:

  1. nieuzasadnionego dzielenia operacji lub
  2. angażowania podmiotów pośredniczących mimo braku uzasadnienia ekonomicznego lub gospodarczego, lub
  3. elementów prowadzących do uzyskania stanu identycznego lub zbliżonego do stanu istniejącego przed dokonaniem czynności, lub
  4. elementów wzajemnie się znoszących lub kompensujących, lub
  5. ryzyka ekonomicznego lub gospodarczego przewyższającego spodziewane korzyści inne niż podatkowe w takim stopniu, że należy uznać, że działający rozsądnie podmiot nie wybrałby tego sposobu działania.

Z kolei za czynność podjętą przede wszystkim w celu osiągnięcia korzyści podatkowej ustawodawca uznał czynności podjęte przede wszystkim w celu osiągnięcia korzyści podatkowej, gdy pozostałe cele ekonomiczne lub gospodarcze czynności, wskazane przez podatnika, należy uznać za mało istotne.

Podziel się:

Dodaj komentarz