Dochody ze sprzedaży nieruchomości po 1 stycznia 2019 r.

podatek od nieruchomości

Z dniem 1 stycznia 2019 r. zmieniły się przepisy ustawy o PIT dotyczące zasad ustalania dochodów ze sprzedaży nieruchomości, w tym również zasady korzystania z tzw. ulgi mieszkaniowej.

Do istotnych i korzystnych dla podatników zmian w zasadach ustalania dochodu ze sprzedaży nieruchomości należą nowe regulacje art. 10 ust. 5, 6 i 7 ustawy o PIT. W myśl tych przepisów w przypadku odpłatnego zbycia, nabytych w drodze spadku, nieruchomości pięcioletni okres, w którym mamy obowiązek zapłaty podatku od tej sprzedaży, liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie tej nieruchomości przez spadkodawcę. W stanie prawnym do końca 2018 r. w przypadku nieruchomości nabytych w spadku podatnik miał obowiązek rozliczyć się z fiskusem jeżeli sprzedał nieruchomość przed upływem pięciu lat od daty nabycia tej nieruchomości w drodze spadku. Data zakupu nieruchomości przez spadkodawcę nie miała znaczenia. W chwili obecnej okres pięcioletni liczony jest już od daty nabycia nieruchomości przez spadkodawcę. Oznacza to, że spadkobiercy nawet w krótkim okresie po śmierci osoby po której dziedziczą będą mogli sprzedać uzyskaną w drodze spadku nieruchomość bez konieczności odprowadzania podatku, o ile tylko sam spadkodawca był jej właścicielem przez minimum 5 lat.

W odniesieniu do sprzedaży nieruchomości nabytej w drodze spadku wprowadzono również możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów z jej sprzedaży kosztów nabycia (wytworzenia) tej nieruchomości poniesione przez spadkodawcę, jak również ciężary spadkowe. Możliwości takiej nie było do końca 2018 r.

Dodatkowo wprowadzona została również nowa regulacja dotycząca nabycia nieruchomości w drodze działu spadku. W myśl nowych przepisów jeżeli nabycie nieruchomości w drodze działu spadku nie przekroczy wysokości przysługującego podatnikowi udziału w spadku, to nie będzie ono podlegało opodatkowaniu.

Nowe zasady opodatkowania sprzedaży nieruchomości wprowadzone zostały w odniesieniu do nieruchomości wchodzących w skład majątku wspólnego małżonków i sprzedanej przed upływem 5 lat od daty ustania wspólności majątkowej małżeńskiej. Zgodnie z tymi zasadami w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej, podatek należy rozliczyć tylko wtedy, jeżeli nie upłynęło 5 lat od daty nabycia nieruchomości do majątku wspólnego małżonków.

Wśród nowości warto również zauważyć przedłużenie czasu do wydatkowania dochodów ze sprzedaży nieruchomości na cele mieszkaniowe z dwóch do trzech lat.

Generalnie powiedzieć można, że wszystkie opisane wyżej zmiany są dla podatników korzystne i z pewnością w wielu przypadkach spowodują, że unikną oni konieczności płacenia podatku związanego ze sprzedażą nieruchomości.

Podziel się:

Dodaj komentarz