NGO a pomoc publiczna

ngo

Podstawowym warunkiem uznania, że mamy do czynienia z pomocą publiczną jest ustalenie, że odbiorcą tejże pomocy jest przedsiębiorca.

Nie jest to szczególnie trudne jeżeli odbiorcą wsparcia jest podmiot wpisanych do CEIDG lub też do rejestru przedsiębiorców znajdującego się w KRS. Trudne natomiast są sytuacje w których musimy zdecydować czy organizacja pozarządowa powinna być traktowana na równi z „normalnym” przedsiębiorcą. Trudność polega na tym, że organizacje pozarządowe prowadzą różne typy działalności (niekoniecznie będące tożsame z działalnością gospodarczą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej) sklasyfikowane w treści ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Organizacja pozarządowa może mianowicie prowadzić trzy typy działalności: działalność statutową nieodpłatną, statutową odpłatną oraz działalność gospodarczą. Działalność statutowa (odpłatna lub nieodpłatna) nie stanowi działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Czy jednak taki sam podział będzie dotyczyć uznania organizacji za przedsiębiorcę z punktu widzenia przepisów regulujących pomoc publiczną ? niestety odpowiedź jest negatywna. Przepisy prawa pomocy publicznej inaczej bowiem definiują pojęcie przedsiębiorcy aniżeli ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. W związku z tym w niektórych przypadkach będzie możliwe uznanie organizacji prowadzącej tylko działalność statutową za przedsiębiorcę z punktu widzenia prawa pomocy publicznej.

Podziel się:

Dodaj komentarz