Korzystanie z funduszy unijnych przez przedsiębiorców, podobnie jak korzystanie ze zwolnień podatkowych – wszystko to formy pomocy publicznej dla przedsiębiorców. Pomoc publiczna może być udzielana przez administrację państwową, ale również przez jednostki samorządu terytorialnego. Jest ona często obecna w przypadku pozyskiwania przez przedsiębiorców funduszy unijnych, dofinansowania do usług rozwojowych, czy też preferencyjnych pożyczek. Pomoc publiczną przedsiębiorcy mogą również uzyskać w formie ulg podatkowych, również tych udzielanych przez gminy. Jakie są zasady udzielania pomocy publicznej, jak zidentyfikować, kiedy mamy do czynienia z pomocą publiczną i jakie obowiązki są związane z jej udzielaniem – takie informacje znajdziesz na blogu.

Pomoc publiczna

Korzystanie z funduszy unijnych przez przedsiębiorców, podobnie jak korzystanie ze zwolnień podatkowych – wszystko to formy pomocy publicznej dla przedsiębiorców. Pomoc publiczna może być udzielana przez administrację państwową, ale również przez jednostki samorządu terytorialnego. Jest ona często obecna w przypadku pozyskiwania przez przedsiębiorców funduszy unijnych, dofinansowania do usług rozwojowych, czy też preferencyjnych pożyczek. Pomoc publiczną przedsiębiorcy mogą również uzyskać w formie ulg podatkowych, również tych udzielanych przez gminy. Jakie są zasady udzielania pomocy publicznej, jak zidentyfikować, kiedy mamy do czynienia z pomocą publiczną i jakie obowiązki są związane z jej udzielaniem – takie informacje znajdziesz na blogu.

najem prywatny

Najem prywatny czy działalność gospodarcza ?

Od dłuższego już czasu przedmiotem licznych sporów z organami podatkowymi jest kwestia związana z możliwością opodatkowania ryczałtem od tzw. najmu prywatnego, czyli najmu nieruchomości, w sytuacji kiedy właściciel posiada kilka lub kilkanaście nieruchomości. Od 1 stycznia 2022 r. kwestia ta została doprecyzowana w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych, jednakże w odniesieniu do dochodów uzyskiwanych przed tym okresem toczy się w chwili obecnej…

Sposób obliczania pomocy publicznej dla spółdzielni socjalnych

Zgodnie z treścią art. 15 ust. 6 ustawy o spółdzielniach socjalnych wsparcie w zakresie udzielanych dotacji, jak również różnego typu doradztwa, które przeznaczone na realizację zadań statutowych spółdzielni socjalnych, nie stanowi pomocy publicznej. Przedstawiony przepis ustanawia dodatkowy warunek powodujący, że możemy uznać, że nie mamy do czynienia z pomocą publiczną, a mianowicie – kwota wsparcia nie może przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość kosztów działania spółdzielni socjalnej…

Pomoc publiczna dla spółdzielni socjalnych

Zgodnie z treścią art. 15 ustawy o spółdzielniach socjalnych działalność spółdzielni może być wsparta w różnoraki sposób środkami budżetu państwa lub też jednostki samorządu terytorialnego. Przepis ten stanowi, że działalność spółdzielni socjalnej może zostać wsparta w opisany wyżej sposób, w szczególności poprzez: dotacje; pożyczki; poręczenia, usługi lub doradztwo w zakresie finansowym, księgowym, ekonomicznym, prawnym i marketingowym; zrefundowanie kosztów lustracji. Cytowany art. 15 ustawy wskazuje również,…

NGO a pomoc publiczna

Podstawowym warunkiem uznania, że mamy do czynienia z pomocą publiczną jest ustalenie, że odbiorcą tejże pomocy jest przedsiębiorca. Nie jest to szczególnie trudne jeżeli odbiorcą wsparcia jest podmiot wpisanych do CEIDG lub też do rejestru przedsiębiorców znajdującego się w KRS. Trudne natomiast są sytuacje w których musimy zdecydować czy organizacja pozarządowa powinna być traktowana na równi z „normalnym” przedsiębiorcą. Trudność polega na tym, że organizacje pozarządowe prowadzą różne typy działalności (niekoniecznie…

Cechy pomocy publicznej

Wyróżnić można następujące kryteria pozwalające na identyfikację pomocy publicznej: udzielenie pomocy przez państwo lub ze źródeł państwowych, korzyść uzyskana przez przedsiębiorcę w związku z udzieleniem pomocy, uprzywilejowanie niektórych przedsiębiorstw lub gałęzi produkcji (selektywność), zakłócenie konkurencji pomiędzy przedsiębiorcami (nawet potencjalne). Posługując się przykładem można wskazać na Spółkę X, której urząd skarbowy umorzył zaległość podatkową w wysokości 10.000 zł z tytułu podatku VAT. W takiej sytuacji spółka otrzymała…

Pomoc publiczna

Wiele w chwili obecnej słyszy się o pomocy inwestycyjnej, gwarancjach de minimis, czy innych instrumentach finansowych mających charakter pomocy publicznej. Pomoc publiczna – to tematyka dość skomplikowana – z pogranicza prawa i ekonomii. Obejmuje ona swoim zakresem różne dziedziny związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym również podatki. Pomoc publiczna przywędrowała do Polski wraz z naszym stowarzyszeniem się z Unią Europejską i stanowi część europejskiego prawa…

Pomoc de minimis

Ta skomplikowana nazwa służy do określania najczęściej udzielanego typu pomocy publicznej. Pomoc de minimis oznacza tzw. pomoc bagatelną, czyli taką, której wielkość powoduje, że pozostaje ona bez wpływu na konkurencję pomiędzy przedsiębiorcami na wspólnotowym rynku. Wielkość tej pomocy określana jest przez Komisję Europejską w drodze rozporządzenia. Obecnie obowiązujące rozporządzenie, które określa kwotę dopuszczalnej pomocy o charakterze de minimis to rozporządzenie Komisji (WE) NR 1998/2006 z dnia…