Opodatkowanie kryptowalut

kryptowaluty

Po opublikowanym na początku kwietnia 2018 r. przez Ministerstwo Finansów komunikacie dotyczącym kryptowalut osoby w nie inwestujące nadal nie mają pewności co do zasad rozliczania dochodów.

Pośród różnych aspektów dotyczących sposobu opodatkowania w treści pisma przedstawiony został sposób ustalania dochodów z handlu kryptowalutami. Przedstawiony sposób opodatkowania w zasadzie odzwierciedla ogólne zasady opodatkowania wynikające z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jedną z możliwości opodatkowania dochodów ze sprzedaży kryptowalut może być opodatkowanie ich w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, której przedmiotem jest obrót kryptowalutą.

W takim wypadku Ministerstwo nakazuje, jako przychody brać pod uwagę przychody należne, chociażby nie zostały faktycznie otrzymane. Jeżeli natomiast chodzi o koszty uzyskania przychodów to nakazuje kierować się przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, które stanowią, że kosztami uzyskania przychodów są wszelkie wydatki, które łącznie spełniają następujące warunki:

  1. zostały faktycznie poniesione w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu, tzn. pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z osiąganymi przychodami,
  2. nie zostały wymienione w art. 23 ustawy PIT, zawierającym katalog wydatków nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów,
  3. są odpowiednio udokumentowane.

Jednocześnie, jak podkreśla Ministerstwo, w przypadku obrotu kryptowalutą w ramach działalności gospodarczej sposób rozliczania i ewidencjonowania dla celów podatkowych uzyskiwanych przychodów i ponoszonych kosztów zależy od rodzaju prowadzonych przez podatnika ksiąg podatkowych (podatkowej księgi przychodów i rozchodów albo ksiąg rachunkowych).

Podatkowa księga przychodów i rozchodów, która zazwyczaj jest prowadzona przez przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność, jest zdaniem Ministerstwa uproszczoną i sformalizowaną formą ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych, dlatego też podatnik może dokonywać w niej zapisów wyłącznie na podstawie ściśle określonych dokumentów, takich jak np. faktury czy rachunki. Z tych względów, w opinii Ministerstwa, dokumenty w postaci np. wyciągów z historią transakcji giełdowych z internetowej giełdy kryptowalut, czy wyciągów z kont bankowych z historia transakcji nie stanowią dowodów księgowych w rozumieniu przepisów i przychody oraz koszty uzyskania przychodu udokumentowane wyłącznie w ten sposób nie mogą zostać zaewidencjonowane w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.

Jednocześnie zaraz potem Ministerstwo dodaje, że brak możliwości zaewidencjonowania danych przychodów czy wydatków w podatkowej księdze przychodów i rozchodów – z uwagi na brak posiadania przez podatnika wymaganej w rozporządzeniu formy ich udokumentowania – nie oznacza automatycznego braku możliwości uznania ich odpowiednio za przychód oraz koszt uzyskania przychodu w rozumieniu ustawy PIT. Jeżeli zatem podatnik w inny sposób rzetelnie udokumentuje powstanie przychodu podatkowego, czy poniesienie kosztu podatkowego, powinien to uwzględnić w trakcie roku podatkowego w bieżącej zaliczce na podatek, jak również w rocznym rozliczeniu podatku dochodowego wydatki na zakup kryptowaluty ujmowane są w kosztach uzyskania przychodów w momencie poniesienia wydatku, tj. „na bieżąco”, czyli w dacie zakupu i według cen zakupu.

Po dokonanym w przedstawiony wyżej sposób ustaleniu przychodów i kosztów z działalności gospodarczej w zakresie handlu kryptowalutą, ustalić można wysokość dochodu. Dochód ten opodatkowane może być dwojako: według skali podatkowej lub liniowo (o ile podatnik w odpowiedniem terminie dokonał wyboru takiego sposobu rozliczenia).

 

Podziel się:
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on vk
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Dodaj komentarz

Zamknij menu
×

Koszyk

Administratorem Twoich danych osobowych jest Kancelaria Prawa Podatkowego dr Agata Błaszczyk (ul. Głogowska 30, 40-661 Katowice). Dane będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na zasadach określonych w polityce prywatności Blogu o podatkach. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymania newslettera. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia.