Zwolnienie z podatku dochodowego dla podopiecznych fundacji

Darowizny przekazywane przez organizacje pozarządowe na rzecz swoich podopiecznych mogą korzystać ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczącym świadczeń z pomocy społecznej.

Jak wynika z treści interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 13 czerwca 2014 r., (znak ITPB2/415-315/14/IB), również organizacje pozarządowe mogą prowadzić działalność z zakresu pomocy społecznej. Wobec tego wartość świadczeń udzielanych w ramach pomocy społecznej przez organizacje społeczne i pozarządowe może korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych.

Organ podatkowy przypomniał, że świadczenia udzielane przez organizacje pozarządowe mogą zostać potraktowane jako darowizna – jeżeli są przekazywane podopiecznym na podstawie takiej umowy i w takiej sytuacji są opodatkowane podatkiem od spadków i darowizn. Jeżeli natomiast nie są przekazywane beneficjentowi przez fundację na podstawie umowy darowizny podlegają przepisom ustawy o PIT i stanowią dla podopiecznego przychód „z innych źródeł”. Jednocześnie ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych pośród różnych typów zwolnień posiada określone w treści art. 21 ust. 1 pkt. 79 zwolnienie obejmujące świadczenia z pomocy społecznej. Ponieważ ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera definicji „pomocy społecznej” należy odnieść się w tym zakresie do przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Z treści tejże ustawy wynika, że działalność z zakresu pomocy społecznej może być prowadzona również przez organizacje pozarządowe. Wobec powyższego wartość świadczeń udzielanych w ramach pomocy społecznej przez organizacje społeczne i pozarządowe może korzystać z ww. zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych.

Niezwykle ważne jest jednak, że organ podatkowy wskazał też w treści interpretacji warunki do korzystania ze zwolnienia podatkowego: i tak w pierwszej kolejności statut organizacji społecznej (pozarządowej) powinien przewidywać udzielanie pomocy społecznej, organizacja powinna mieć jasno określone kryteria komu pomoc ta przysługuje, realizowana przez organizację pomoc powinna być udzielana w ramach zadań zleconych przez organy administracji rządowej i samorządowej.

Podziel się:

Dodaj komentarz