Organizacje pozarządowe są bardzo często postrzegane jako jednostki zwolnione z jakichkolwiek obowiązków podatkowych, w szczególności z obowiązku zapłaty podatku dochodowego oraz podatku VAT. Założenia takie są jednak nie do końca prawdziwe. Podpowiedzi dotyczące tego jakie warunki należy spełnić do korzystania prze organizacje pozarządowe ze zwolnień podatkowych, zasady opodatkowania podatkiem VAT organizacji pozarządowych znajdziecie na blogu.

Podatki w organizacjach pozarządowych

Organizacje pozarządowe są bardzo często postrzegane jako jednostki zwolnione z jakichkolwiek obowiązków podatkowych, w szczególności z obowiązku zapłaty podatku dochodowego oraz podatku VAT. Założenia takie są jednak nie do końca prawdziwe. Podpowiedzi dotyczące tego jakie warunki należy spełnić do korzystania prze organizacje pozarządowe ze zwolnień podatkowych, zasady opodatkowania podatkiem VAT organizacji pozarządowych znajdziecie na blogu.

Zmiany w zwolnieniu z VAT dla małych podatników

W ostatnim czasie mamy do czynienia z bardzo licznymi zmianami w zakresie podatku VAT. Z miesiąca na miesiąc kolejne nowelizacje wchodzą w życie, a znaczenie każdej z nich jest naprawdę duże. W tym wpisie chciałabym wspomnieć o nowelizacji art. 113 ustawy o VAT i jej znaczeniu dla organizacji pozarządowych. Art. 113 ustawy o VAT wprowadza warunki na jakich przedsiębiorcy, których obroty nie przekraczają 200.000 zł…

Opodatkowanie pożyczek w organizacjach pozarządowych

W organizacjach pozarządowych bardzo często istnieje konieczność dofinansowania działań organizacji ze środków prywatnych założycieli, czy członków danej organizacji. Przekazanie środków na rzecz organizacji następuje bardzo często w formie pożyczki. Pożyczka ta może być oprocentowana lub nie, jednak niezależnie od jej oprocentowania zasadniczo każda pożyczka podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 9 września 2000…

Zmiana ustawy o spółdzielniach socjalnych

31 marca 2018 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o spółdzielniach socjalnych. Celem zmian w myśl projektu ustawy miało być zwiększenie trwałości spółdzielni socjalnych oraz wsparcie szczególnie na początku ich funkcjonowania. Czy jednak w istocie zmiany prowadzą do tego celu? Faktycznie zauważyć można pozytywne aspekty zmiany takie jak: Wprowadzenie wśród celów działania spółdzielni cel jakim jest reintegracja społeczna i zawodowa pracowników spółdzielni, a nie tylko jej…

Darowizny dla podopiecznych fundacji

Nie tylko fundacje ale również i inne organizacje pozarządowe niezwykle często przekazują różnego rodzaju przysporzenia na rzecz swoich podopiecznych. Czasami przekazują darowizny, czasami pokrywają swoim podopiecznym koszty leczenia. Przyznać trzeba, że tego rodzaju wsparcie dla podopiecznych nie zwykle rzadko jest opodatkowywane. Czy to prawidłowe czy nie, jak to zwykle bywa – odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna. Przedstawiona tematyka jest stosunkowo skomplikowana i jak…

Składki członkowskie a zwolnienia podatkowe

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej ustawa o CIT) przewiduje w swojej treści szereg zwolnień dla organizacji pozarządowych. Jedno z nich to zwolnienie określone w treści art. 17 ust. 1 pkt. 40 ustawy o CIT. Na mocy tego przepisu wolne od podatku dochodowego są składki członkowskie członków organizacji politycznych, społecznych i zawodowych – w części nieprzeznaczonej na działalność gospodarczą. Zwolnienie to dotyczy wyłącznie…

Zwolnienie z podatku dochodowego dla podopiecznych fundacji

Darowizny przekazywane przez organizacje pozarządowe na rzecz swoich podopiecznych mogą korzystać ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczącym świadczeń z pomocy społecznej. Jak wynika z treści interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 13 czerwca 2014 r., (znak ITPB2/415-315/14/IB), również organizacje pozarządowe mogą prowadzić działalność z zakresu pomocy społecznej. Wobec tego wartość świadczeń udzielanych w ramach pomocy społecznej przez organizacje społeczne i…

Środki trwałe w organizacjach pozarządowych

„Osoba prawna, która nie prowadzi działalności gospodarczej, nie może nabyć lub wytworzyć środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, o jakich mowa w art. 16a ust. 1 i 2 oraz w art. 16b ust. 1 i ust. 2 pkt 4 u.p.d.o.p., w związku z czym nie może ich także amortyzować; wydatki na nabycie takich składników majątku, które stanowiłyby środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne,…

Koszty reprezentacji wydatkiem na cele statutowe?

Jak wskazał Sąd Administracyjny w Warszawie w orzeczeniu z dnia z dnia 15 listopada 2012 r. (sygn. akt. II FSK 2147/11) „Użyte przez ustawodawcę w art. 17 ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.p. sformułowanie „w części przeznaczonej na te cele” oznacza, że jeżeli podatnik przeznaczy i wydatkuje środki na realizację innych celów, niż wymienione w tym przepisie, to przeznaczenie dochodów podatnika na realizację tych „innych celów”…

Przekazywanie żywności dla OPP wolne od VAT

Ustawodawca wprowadził nowelę do istniejącego już w ustawie o podatku od towarów i usług zwolnienia dla nieodpłatnej dostawy produktów spożywczych dla organizacji pożytku publicznego (art. 43 ust. 1 pkt. 16 ustawy o VAT). Nowelizacja poszerza krąg podmiotów, które mogą skorzystać ze zwolnienia. Na dzień dzisiejszy ww. regulacja uprawnia do zwolnienia tylko i wyłącznie producentów produktów spożywczych. Od 1 października 2013 r. prawo do skorzystania z tego zwolnienia będzie przysługiwało nie…