Działalność innowacyjna w sektorze IT

creativity-819371__340

Sektor IT to sektor, który w chwili obecnej chyba najbardziej kojarzy się z działalnością innowacyjną. W tym wpisie chciałabym przedstawić przykład działalności innowacyjnej w sektorze IT, który daje prawo do zastosowania przez podatnika ulgi na innowacje.

Prezentowany przykład zaczerpnięty jest z indywidualnej interpretacji prawa podatkowego wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, w sprawie o znaku IPPB5/4510-641/16-3/MR. W treści wskazanej interpretacji organ podatkowy odniósł się w szczególności do ustalenia, czy prace prowadzone przez podatnika stanowią działalność badawczo – rozwojową.

Jakie więc w opinii organu podatkowego prace mogą zostać uznane za działalność badawczo – rozwojową ?

Zgodnie z prezentowaną interpretacją mogą to być:

  • nowe, innowacyjne produkty, które będą lub są wypuszczone na rynek dla konsumentów (firm);
  • dodatki/makra do sprzedawanych przez firmę systemów, dodające nowe, innowacyjne funkcje;
  • wewnętrzne oprogramowanie do obsługi bieżących procesów w firmie (CRM);
  • własne aplikacje do obsługi procesów, ze względu na braki w funkcjonalności w systemach dostępnych na rynku;
  • systemy do zarządzania projektami;
  • systemy, które służą do udostępnia baz danych.

Opisane projekty, prowadzące do stworzenia oraz zmodernizowania już istniejących produktów lub rozwiązań informatycznych zdaniem podatnika, ale i zdaniem organu podatkowego, stanowią prace badawczo-rozwojowe w rozumieniu art. 4a ust. 26 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

Dodatkowo podatnik prezentując swoje stanowisko wskazał również na orzeczenia sądowe dotyczące działalności innowacyjnej – dla przykładu – wyrok WSA we Wrocławiu z 11 kwietnia 2012 r. (sygn. akt I SA/Wr 242/12), w którym czytamy, że sądy administracyjne definiowały pojęcie „prac rozwojowych” dla celów podatku dochodowego (przed nowelizacją ustawy o CIT) w oparciu o normę zawartą w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 z późn. zm.). ta z kolei stanowi, że przez prace rozwojowe należy rozumieć nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów i usług, z wyłączeniem prac obejmujących rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, istniejących usług oraz innych operacji w toku, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń (art. 2 pkt 4 ww. ustawy o zasadach finansowania nauki).

Jeżeli więz zastanawiasz się czy Twoja firma prowadzi działalność innowacyjną warto byś przeanalizował przedstawioną interpretację, i sprawdził powołane w niej przepisy i orzecznictwo. Może to stanowić dobry początek do ustalenia w jaki sposób możesz korzystać z ulgi na innowacje.

Podziel się:

Ten post ma jeden komentarz

Dodaj komentarz