Ulga na innowacje

eye-4063134__340

W ostatnim czasie dużo mówi się na temat podatkowych ulg związanych z działalnością innowacyjną. Ulga na innowacje określona jest przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jak również ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a uregulowania obu ustaw są w zasadzie takie same.

Tym wpisem chciałabym zapoczątkować nowy cykl na blogu poświęcony uldze na innowacje. Poniżej kilka podstawowych kwestii pojęć związanych z tą ulgą.

Kto może skorzystać z ulgi

Z ulgi na innowacje mogą korzystać zarówno przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność, jak i spółki osobowe czy kapitałowe. Podstawowym wymaganiem, które musi zostać spełnione aby móc skorzystać z ulgi jest prowadzenie przez firmę działalności badawczo – rozwojowej. Przepisy wskazują na definicję takiej działalności –  działalność badawczo-rozwojowa to działalność twórcza obejmująca badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowana w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań. Ustawodawca wskazał również jak należy rozumieć badania naukowe i prace rozwojowe poprzez odniesienie do definicji znajdującej się w art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Na czym polega ulga na innowacje.

Ulga na innowacje daje podatnikowi możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową, czyli tzw. kosztów kwalifikowanych. Podatnik zyskuje więc prawo do tego, aby niejako po raz drugi odliczyć od podatku koszty uzyskania przychodów związane z prowadzeniem działalności innowacyjnej. Kwota odliczenia nie może w roku podatkowym przekraczać kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika.

Koszty kwalifikowane.

Koszty kwalifikowane to w myśl przepisów koszty, które są związane z prowadzeniem działalności innowacyjnej i które podatnik ma prawo odliczyć od podstawy opodatkowania.

Ustawa wskazuje przykładowe koszty kwalifikowane, do których należą:

  1. Wynagrodzenia;
  2. Składki na ubezpieczenia społeczne;
  3. Koszty materiałów i surowców;
  4. Koszty zakupu środków trwałych;
  5. Koszty usług doradczych, ekspertyz itp.;
  6. Koszty korzystania z aparatury naukowo – badawczej.

Podziel się:

Dodaj komentarz