Konsorcjum na gruncie ustawy o VAT

budownictwo

W zakresie prac budowlanych firmy niezwykle często przystępując do przetargów, czy podejmując się realizacji dużych przedsięwzięć budowlanych tworzą w tym celu konsorcjum. Konsorcjum składające się zazwyczaj z kilku firm, będących odrębnymi podatkowymi, dąży do osiągnięcia jakiegoś wspólnego celu gospodarczego. Niestety przepisy ustawy o VAT nie odnoszą się w żaden sposób do umowy konsorcjum, nie tworzą żadnych szczególnych zasad, którym podlegałoby opodatkowanie umowy konsorcjum na gruncie ustawy o VAT. Jak więc można się domyśleć taki stan powoduje, że organy podatkowe prezentują bardzo różne poglądy na temat tego – w jaki sposób na gruncie ustawy o VAT powinno zostać opodatkowane konsorcjum.

Możliwość pierwsza – konsorcjum jako podatnik VAT

Jedną z możliwości potraktowania konsorcjum w zakresie opodatkowania VAT – jest potraktowanie go jako odrębnego podatnika VAT. Wprawdzie ustawa o VAT nie stanowi wprost, że konsorcjum jest podatnikiem VAT ale też możliwości takiej nie można z gruntu wykluczyć. Ustawa o VAT przewiduje bowiem, że podatnikiem VAT może być również jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. Wprawdzie wprost ustawa wymienia tu wyłącznie spółkę cywilną, jednak wyliczenie to nie jest wyczerpujące – co daje możliwość uznania za podatnika VAT również i konsorcjum. Rozwiązanie to jakkolwiek możliwe i na co wskazują niektóre interpretacje podatkowe – dopuszczalne przez organy podatkowe, jest raczej rzadko stosowane w praktyce.

Możliwość druga – członkowie konsorcjum jako niezależni podatnicy VAT

Druga możliwość, w praktyce stosowana zdecydowanie częściej – to po prostu potraktowanie umowy konsorcjum jako zwykłej umowy handlowej i wystawianie sobie nawzajem faktur przez poszczególnych członków konsorcjum. Na co należałoby w takiej sytuacji zwrócić uwagę, szczególnie w przypadku usług budowlanych – to status poszczególnych członków konsorcjum względem dającego zlecenie na wykonanie prac budowlanych. Status ten jest niezwykle istotny w przypadku usług budowlanych objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia. W takim wypadku bowiem konieczne jest ustalenie kto jest generalnym wykonawcą, a kto jest podwykonawcą. Od tego bowiem zależy prawidłowość zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia.

Na co również, w odniesieniu do faktur wystawianych pomiędzy czlokami konsorcjum zwracają uwagę organy podatkowe – to okoliczność – czy wystawiane pomiędzy członkami konsorcjum faktury dotyczą faktycznie zrealizowanych czynności opodatkowanych, czy tez podziału zysku pomiędzy członków konsorcjum. W tym drugim wypadku bowiem nie powinny zostać wystawiane faktury VAT ale wyłącznie noty księgowe dokumentujące podział zysku. Sam bowiem podział zysku pomiędzy członków konsorcjum nie jest czynnością opodatkowaną na gruncie ustawy o VAT.

Przedstawione wyżej zagadnienia nie stanowią oczywiście wyczerpującego omówienia tematyki konsorcjum na gruncie ustawy o VAT, ale raczej pokazują, w jak różny sposób traktowane mogą być rozliczenia pomiędzy członkami konsorcjum z punktu widzenia VAT.

Podziel się:

Dodaj komentarz