Koszty reprezentacji wydatkiem na cele statutowe?

koszty reprezentacji

Jak wskazał Sąd Administracyjny w Warszawie w orzeczeniu z dnia z dnia 15 listopada 2012 r. (sygn. akt. II FSK 2147/11) „Użyte przez ustawodawcę w art. 17 ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.p. sformułowanie „w części przeznaczonej na te cele” oznacza, że jeżeli podatnik przeznaczy i wydatkuje środki na realizację innych celów, niż wymienione w tym przepisie, to przeznaczenie dochodów podatnika na realizację tych „innych celów” nie będzie stanowiło podstawy do zwolnienia od opodatkowania.

Jeżeli podatnicy wymienieni w art. 17 ust. 1 pkt 4 ponoszą wydatki, które w myśl art. 16 ust. 1 u.p.d.o.p. nie stanowią kosztów uzyskania przychodów ich równowartość wpływa na zwiększenie dochodu. Jeżeli jednak wydatki te były poniesione na cele statutowe dochód powstały z tego tytułu jest wolny od podatku.” Taki sposób interpretacji przepisów prawa podatkowego powoduje, że wydatki na cele wyraźnie wyłączone z kosztów uzyskania przychodu w ustawie o CIT i tak nie będą podlegały opodatkowaniu, jeżeli będzie można uznać, że są to wydatki na realizację celów statutowych.

Podziel się:

Dodaj komentarz