Nowe stawki CIT od 2019r.

Podatki w organizacjach pozarządowych

Od 1 stycznia 2019 r. planowane są dwie nowe stawki w podatku dochodowym od osób prawnych.

Pierwsza z nowych stawek będzie wynosiła 5% i będzie obejmowała dochody uzyskiwane z komercjalizacji praw własności intelektualnej, które zostały wytworzone, rozwinięte lub ulepszone przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności B+R. Przepisy będą również definiowały pojęcie prawa własności intelektualnej i będą to:

1) prawo do wynalazku (patent),

2) prawo ochronne na wzór użytkowy,

3) prawo z rejestracji wzoru przemysłowego,

4) prawo z rejestracji topografii układu scalonego,

5) dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub środek ochrony roślin,

6) prawo z rejestracji produktu leczniczego i weterynaryjnego dopuszczone do obrotu,

7) wyłączne prawo, o którym mowa w ustawie z 26.06.2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin,

8) autorskie prawo do programu komputerowego.

Jeżeli więc podatnik wytworzy któreś z wymienionych wyżej praw np. wynalazek, a następnie skomercjalizuje go, to dochody z tego tytułu będą opodatkowane podatkiem CIT wg stawki 5%.

Kolejna zmiana stawki CIT dotyczyć będzie małych podatników oraz podatników rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej (za wyjątkiem podatników powstałych w wyniku restrukturyzacji). W przypadku tych firm stawka podatku zostanie obniżona do 9% z obowiązujących obecnie 15%. Obniżona stawka nie będzie dotyczyła podatków od zysków kapitałowych.

 

Podziel się:

Dodaj komentarz