Rozliczenie straty ze sprzedaży kryptowalut – czy będzie możliwe w myśl nowej regulacji prawnej ?

bit coin waluta kurs

Planowane zmiany regulacji prawnej w zakresie kryptowalut wprowadzają nieco inny sposób rozliczania dochodów ze sprzedaży waluty wirtualnej niż do tej pory.

Jedną z proponowanych zmian nowe brzmienie art. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Art. 9 określa przedmiot opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, czyli dochód, jako nadwyżkę przychodów nad kosztami uzyskania. Dodatkowo przepis ten określa możliwość pomniejszenia swojego dochodu o straty poniesione w związku z prowadzoną działalnością. Zgodnie z art. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w obecnie obowiązującym brzmieniu, o wysokość straty ze źródła przychodów, poniesionej w roku podatkowym, można obniżyć dochód uzyskany z tego samego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych. Regulacja ta wprowadza generalną zasadę od której istnieje kilka wyjątków. Na chwile obecną brak jest możliwości pomniejszania zysku osiągniętego z danego źródła przychodów o stratę w przypadku gdy strata dotyczy:

1) odpłatnego zbycia rzeczy i praw majątkowych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 (chodzi tu o nieruchomości i prawa na nieruchomościach takie jak prawo użytkowania wieczystego czy spółdzielcze prawo do lokalu), oraz

2) źródeł przychodów, z których dochody są wolne od podatku dochodowego.

Planowane brzmienie art. 9 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych będzie następujące „Przepis ust. 3 nie ma zastosowania do strat:

1) z odpłatnego zbycia rzeczy i praw majątkowych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8;

2) z odpłatnego zbycia walut wirtualnych;

3) z niezrealizowanych zysków, o których mowa w rozdziale 6a;

4) ze źródeł przychodów, z których dochody są wolne od podatku dochodowego.”

Takie brzmienie przepisu powoduje, że w przypadku poniesienia straty związanej ze sprzedażą kryptowalut podatnik nie będzie mógł rozliczyć takiej straty na zasadach ogólnych.

Należy jednak zauważyć, że w tej samej nowelizacji zmienione zostanie brzmienie art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – to przepis regulujący sposób ustalania kosztów uzyskania przychodów. Zgodnie z jego nowym brzmieniem nadwyżka kosztów uzyskania przychodów nad przychodami ze sprzedaży kryptowalut, uzyskanymi w roku podatkowym, powiększa koszty uzyskania przychodów poniesione w następnym roku podatkowym.

Oznacza to, że jeżeli poniesiemy stratę ze sprzedaży kryptowalut to wprawdzie nie będziemy mogli rozliczyć straty na ogólnych zasadach ale owa strata (nadwyżka kosztów nad przychodami) będzie mogła zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów w roku następnym. Taka regulacja jest nawet korzystniejsza aniżeli regulacja dotycząca rozliczania straty. Rozliczenie straty może bowiem nastąpić w pięciu następnych latach podatkowych, nie więcej niż po 50%, w każdym roku. Natomiast zaliczenie „straty do kosztów uzyskania przychodów” w następnym roku podatkowym, może mieć miejsce w całości.

Podziel się:

Dodaj komentarz