Stawka VAT dla robót budowlanych dotyczących infrastruktury towarzyszącej

vat w budownictwie

Roboty budowlane dotyczące obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym opodatkowane są obniżoną stawką VAT (8%). Jednak roboty budowlane, również te realizowane w ramach budownictwa mieszkaniowego, często nie ograniczają się do wybudowania budynku, czy jego wykończenia, ale obejmują również parkingi, place zabaw, przyłącza energetyczne, czy wodno-kanalizacyjne i inne elementy, nie będące ściśle budynkiem, ale budowane po to by umożliwić lub usprawnić korzystanie z budynku.

Pojęcie infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu definiuje art. 146 ust. 3 ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem infrastruktura towarzysząca to:

  1. sieci rozprowadzające, wraz z urządzeniami, obiektami i przyłączami do budynków mieszkalnych,
  2. urządzanie i zagospodarowanie terenu w ramach przedsięwzięć i zadań budownictwa mieszkaniowego, w szczególności drogi, dojścia, dojazdy, zieleń i małą architekturę,
  3. urządzenia i ujęcia wody, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków, kotłownie oraz sieci wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, elektroenergetyczne, gazowe i telekomunikacyjne
  4. jeżeli są one związane z obiektami budownictwa mieszkaniowego.

Infrastruktura towarzysząca są to takie części zabudowy, które mogą związane z budownictwem mieszkaniowym, ale znajdują się poza samym obiektem budownictwa mieszkaniowego – poza budynkiem.

Tymczasem, jak wskazują orzeczenia sądowe oraz interpretacje wydawane przez organy podatkowe – wszelkie elementy zabudowy, które znajdują się poza bryłą budynku powinny zostać opodatkowane nie obniżoną stawką 8% ale stawką podstawową – 23%. Tak przeczytać możemy dla przykładu w wyroku WSA w Opolu z dnia 28.03.2012 r., sygn. akt I SA/Op 60/12: „tylko czynności wymienione w art. 41 ust. 12 ustawy o VAT dotyczące instalacji i urządzeń wbudowanych w bryle budynku mogą być objęte obniżoną stawką VAT, a to z kolei oznacza, że nie jest możliwe objęcie tą obniżoną stawką elementów infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu, zdefiniowanej w art. 146 ust. 3 ustawy o VAT”.

Również organy podatkowe prezentują takie samo stanowisko – dla przykładu Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 16.09.2014 r., IBPP2/443-535/14/WN, stwierdził, że „ze stawki preferencyjnej korzystają wyłącznie usługi budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy budynków, rozumianych jako obiekty budowlane wraz z wbudowanymi w bryle budynku instalacjami i urządzeniami technicznymi. Tym samym, obniżona stawka podatku nie obejmuje elementów towarzyszącej infrastruktury budowlanej znajdującej się poza bryłą budynku”.

Realizując kompleksowo usługi budowlane należy więc mieć na uwadze, że obniżona stawkę VAT można stosować wyłącznie do robót wykonanych w bryle budynku. Natomiast wszystkie pozostałe prace (na zewnątrz budynku), jakkolwiek mogą być związane z budownictwem mieszkaniowym, to nie mogą korzystać z obniżonej stawki podatku.

 

Podziel się:

Dodaj komentarz