Podatek od dywidendy a estoński CIT

podatek od dywidendy

Zastanawiasz się, czy wybór estońskiego CITu musi oznaczać brak możliwości wypłaty zysku dla udziałowców lub akcjonariuszy spółki? Niekoniecznie! Możliwość wypłaty takiego świadczenia istnieje zarówno po zamknięciu roku podatkowego i podjęciu uchwały w sprawie podziału zysku, jak i w trakcie jego trwania. Jeżeli podatek od dywidendy w kontekście estońskiego CITu to temat wciąż nie do końca dla Ciebie jasny, to bardzo dobrze trafiłeś – zaraz rozwiejemy wszelkie wątpliwości. 

Estoński CIT a podatek od dywidendy, wypłata zaliczki dla udziałowców – wszystko, co musisz wiedzieć znajdziesz w tym artykule!

Spis treści:

  1. Wypłaty z zysku dla udziałowców
  2. Podatek od dywidendy – opodatkowanie ryczałtem od dochodów spółek
  3. Wypłata dywidendy i zaliczki na jej poczet 
  4. Podatek od dywidendy a estoński CIT – podsumowanie

Wypłaty z zysku dla udziałowców 

Na podstawie art. 195 Kodeksu Spółek Handlowych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy. Jest jednak parę koniecznych do zachowania warunków.

Po pierwsze, zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy musi wykazywać zysk. Po drugie, zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i udziały własne.

Jak widać w oparciu o przepisy Kodeksu Spółek Handlowych wspólnicy mogą otrzymywać wypłaty z zysku przez cały rok – nawet jeszcze przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego. 

Podatek od dywidendy – opodatkowanie ryczałtem od dochodów spółek 

Co w sytuacji, kiedy spółka wybrałaby opodatkowanie ryczałtem od dochodów spółek i w ciągu roku wypłaciłaby udziałowcom zaliczki na poczet przyszłej dywidendy? Czy spółka, jako płatnik, mogłaby pomniejszyć zaliczki na podatek z tytułu otrzymanych przez udziałowców zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy o kwotę, o której mowa w art. 30a ust. 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.; dalej: „ustawa o PIT”)? 

Chodzi oczywiście o wartość stanowiącą 90% kwoty odpowiadającej iloczynowi procentowego udziału danego udziałowca w zysku spółki liczonego na dzień nabycia przez niego prawa do wypłaty podzielonego zysku i należnego ryczałtu z tytułu przychodu wypłaconego przez Spółkę.

Wypłata dywidendy i zaliczki na jej poczet

W przypadku wypłaty dywidendy, jak i zaliczki na jej poczet, spółka powinna potrącić z jej kwoty należny podatek od dywidendy wypłacanej wspólnikowi. Stawka takiego podatku wynosi 19%. 

Podatek od dywidendy upoważnia wspólnika do wykorzystania ulgi podatkowej znajdującej się w treści art. 30a ustawy o PIT. Zgodnie z tym przepisem podatek od wypłat podzielonych zysków spółki pomniejsza się o kwotę stanowiącą:

  • 90% kwoty odpowiadającej iloczynowi procentowego udziału wspólnika w zysku spółki liczonego na dzień nabycia przez niego prawa do wypłaty podzielonego zysku i należnego ryczałtu od dochodów spółek z zysku podzielonego tej spółki, z którego przychód ten został uzyskany – w przypadku spółek będących małymi podatnikami,
  • 70% kwoty odpowiadającej iloczynowi procentowego udziału wspólnika w zysku spółki liczonego na dzień nabycia przez niego prawa do wypłaty podzielonego zysku i należnego ryczałtu od dochodów spółek z zysku podzielonego tej spółki, z którego przychód ten został uzyskany – w przypadku pozostałych podatników.

W wydanej interpretacji przepisów prawa podatkowego Dyrektor KIS potwierdził, że wyżej wspomniane zwolnienie stosować można również do wypłacanych w trakcie roku podatkowego zaliczek na poczet dywidendy.

Podatek od dywidendy a estoński CIT – podsumowanie

Jak widzisz w przypadku estońskiego CITu podatek od dywidendy, czy też od zaliczek na jej poczet, upoważnia udziałowców spółki do korzystania z ulgi podatkowej. Ponadto wspólnicy mogą otrzymywać wypłaty z zysku przez cały rok – nawet jeszcze przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego. 
Jeżeli nurtują Cię również inne kwestie związane ze światem rachunkowości koniecznie zajrzyj na naszego bloga – żaden temat nie będzie Ci już straszny!

Podziel się:

Dodaj komentarz