Pomoc publiczna dla spółdzielni socjalnych

pomoc publiczna

Zgodnie z treścią art. 15 ustawy o spółdzielniach socjalnych działalność spółdzielni może być wsparta w różnoraki sposób środkami budżetu państwa lub też jednostki samorządu terytorialnego.

Przepis ten stanowi, że działalność spółdzielni socjalnej może zostać wsparta w opisany wyżej sposób, w szczególności poprzez:

  1. dotacje;
  2. pożyczki;
  3. poręczenia,
  4. usługi lub doradztwo w zakresie finansowym, księgowym, ekonomicznym, prawnym i marketingowym;
  5. zrefundowanie kosztów lustracji.

Cytowany art. 15 ustawy wskazuje również, że ww. wsparcie, jak również wsparcie innego rodzaju, o którym mowa w ustawie, jest udzielane jako pomoc de minimis zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis. Zaświadczenie o udzieleniu pomocy publicznej wydaje się na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, a podmioty, które są zobowiązane do wystawienia zaświadczenia to:

  1. sąd rejonowy właściwy ze względu na miejsce dokonania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego – w przypadku, pomocy polegającej na zwolnieniu z kosztów postępowania sądowego przed KRS oraz z opłaty za ogłoszenie w Monitorze Spółdzielczym i Gospodarczym;
  2. starosta – w przypadku podpisania umowy na refundacje składek ZUS;
  3. organ jednostki samorządu terytorialnego właściwej ze względu na miejsce udzielenia pomocy – w przypadku udzielenia dotacji, wsparcia w postaci specjalistycznych usług lub zrefundowania kosztów lustracji spółdzielni , a także wnoszenia wkładów przez osoby prawne będące członkami spółdzielni;
  4. minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego lub działające na jego zlecenie podmioty – w przypadku udzielenia dotacji lub zrefundowania kosztów lustracji.
Podziel się:

Dodaj komentarz