Pomoc publiczna dla spółdzielni socjalnych

pomoc publiczna

Zgodnie z treścią art. 15 ustawy o spółdzielniach socjalnych działalność spółdzielni może być wsparta w różnoraki sposób środkami budżetu państwa lub też jednostki samorządu terytorialnego.

Przepis ten stanowi, że działalność spółdzielni socjalnej może zostać wsparta w opisany wyżej sposób, w szczególności poprzez:

  1. dotacje;
  2. pożyczki;
  3. poręczenia,
  4. usługi lub doradztwo w zakresie finansowym, księgowym, ekonomicznym, prawnym i marketingowym;
  5. zrefundowanie kosztów lustracji.

Cytowany art. 15 ustawy wskazuje również, że ww. wsparcie, jak również wsparcie innego rodzaju, o którym mowa w ustawie, jest udzielane jako pomoc de minimis zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis. Zaświadczenie o udzieleniu pomocy publicznej wydaje się na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, a podmioty, które są zobowiązane do wystawienia zaświadczenia to:

  1. sąd rejonowy właściwy ze względu na miejsce dokonania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego – w przypadku, pomocy polegającej na zwolnieniu z kosztów postępowania sądowego przed KRS oraz z opłaty za ogłoszenie w Monitorze Spółdzielczym i Gospodarczym;
  2. starosta – w przypadku podpisania umowy na refundacje składek ZUS;
  3. organ jednostki samorządu terytorialnego właściwej ze względu na miejsce udzielenia pomocy – w przypadku udzielenia dotacji, wsparcia w postaci specjalistycznych usług lub zrefundowania kosztów lustracji spółdzielni , a także wnoszenia wkładów przez osoby prawne będące członkami spółdzielni;
  4. minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego lub działające na jego zlecenie podmioty – w przypadku udzielenia dotacji lub zrefundowania kosztów lustracji.
Podziel się:
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on vk
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Dodaj komentarz

Zamknij menu
×

Koszyk

Administratorem Twoich danych osobowych jest Kancelaria Prawa Podatkowego dr Agata Błaszczyk (ul. Głogowska 30, 40-661 Katowice). Dane będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na zasadach określonych w polityce prywatności Blogu o podatkach. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymania newslettera. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia.