Stosowanie split payment – obowiązkowo w branży budowlanej od 1 listopada 2019 r.

AdobeStock_20062484

Od dnia 1 listopada 2019 r. znika obowiązek rozliczania usług budowlanych mechanizmem odwróconego obciążenia. Ja do tej pory firmy, które były podwykonawcami usług budowlanych wskazanych w załączniku nr 14 do ustawy o VAT miały obowiązek rozliczać VAT metodą odwrotnego obciążenia. Oznaczało to że to kupujący usługę naliczał i odliczał podatek.

Od 1 listopada 2019 r. mechanizm ten ulegnie zmianie – w miejsce odwrotnego obciążenia firmy budowlane stosować będą normalną stawkę VAT (czyli 8 lub 23%), jednak płatność za tą fakturę, o ile należność przekroczy 15.000 zł, będzie musiała nastąpić z uwzględnieniem mechanizmu podzielonej płatności. O zmianie tej należy pamiętać również w przypadku gdy będziecie Państwo firma kupującą usługi budowlane – bowiem w takim wypadku płatność za nie musi nastąpić za pomocą komunikatu przelewu, a nie tradycyjnym przelewem, oczywiście rozliczenie to nie może również nastąpić gotówką. Zapłata za pomocą komunikatu przelewu oznacza, że kwotę VAT możecie Państwo zapłacić bądź to z „normalnego” rachunku bankowego, bądź też z rachunku VAT, z kolei kwotę netto możecie Państwo zapłacić wyłącznie z „normalnego” rachunku bankowego, a nie z pieniędzy zgromadzonych na rachunku VAT.

Dokładny wykaz usług objętych obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności znajduje się w nowym załączniku nr 15 do ustawy o VAT. 

Należy również pamiętać, że faktury VAT wystawiane na roboty budowlane objęte mechanizmem podzielonej płatności muszą zostać odpowiednio oznaczone – na każdej z takich faktur powinien znaleźć się dopisek „mechanizm podzielonej płatności”.

Należy też pamiętać, że mechanizm podzielonej płatności będzie dotyczył faktur na roboty budowlane dotychczas objęte mechanizmem odwrotnego obciążenia (przy czym po nowelizacji nie będzie już miało znaczenia czy roboty budowlane realizuje wykonawca generalny, czy podwykonawca) i takie, których wartość przekracza kwotę określoną w art. 19 ustawy prawo przedsiębiorców. Z kolei art. 19 ustawy prawo przedsiębiorców mówi, że dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku gdy:

1) stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz

2) jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15.000 zł lub równowartość tej kwoty, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

Ustawodawca wprowadza również sankcje za niestosowanie nowych regulacji prawnych. Jeżeli organ podatkowy stwierdzi, że płatności dokonywane są z naruszeniem mechanizmu dzielonej płatności, ustali dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości 30% kwoty podatku przypadającej na nabyte towary lub usługi.

Podziel się:
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on vk
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Dodaj komentarz

Zamknij menu
×

Koszyk

Administratorem Twoich danych osobowych jest Kancelaria Prawa Podatkowego dr Agata Błaszczyk (ul. Głogowska 30, 40-661 Katowice). Dane będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na zasadach określonych w polityce prywatności Blogu o podatkach. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymania newslettera. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia.