Tarcza antykryzysowa – czy aby na pewno ?

240_F_334122718_JCTVjiOSAUkmSUXyqjanpBzofjaRJJgS

W mediach cała masa różnych opracowań dotyczących tarczy antykryzysowej, a ja chciałabym nieco na przekór pokazać – chyba nie do końca antykryzysowe postanowienia owej tarczy, o których jakoś niewiele się mówi.

W tym wpisie nieco o umowach o dzieło już od dawna znienawidzonej przez ZUS formie współpracy pomiędzy przedsiębiorcami a osobami fizycznymi. Umowy o dzieło od dawna kontrolowane, podważane i ogólnie – nielubiane, zapewne z dość prostej przyczyny – nie rodzą obowiązku zapłaty składek na ZUS.

I otóż – jakie nowe obowiązki wprowadzają przepisy „tarczy antykryzysowej” – obowiązek przekazywania do ZUS informacji o wszystkich zawartych przez pracodawcę umów o dzieło. Art. 22 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (potocznie zwanej „tarczą antykryzysową”) czytamy że w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 36 dodaje się ust. 17 w brzmieniu:

„17. Płatnik składek lub osoba fizyczna zlecająca dzieło informuje Zakład o zawarciu każdej umowy o dzieło, jeżeli umowa taka zawarta zostanie z osobą, z którą nie pozostaje w stosunku pracy lub jeżeli w ramach takiej umowy nie wykonuje pracy na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy.”

Oznacza to, że każda firma powinna zawiadomić ZUS o każdym przypadku zawarcia umowy o dzieło, z wyjątkiem sytuacji, w których taka umowa jest zawarta z osobą, która jest już w tej firmie zatrudniona w ramach umowy o pracę. Krótko mówiąc pracodawca nie ma obowiązku zawiadomienia o zawarciu umowy o dzieło w sytuacji, w której od tej umowy odprowadzane są już składki na ubezpieczenie społeczne.     

Zgodnie z treścią nowego art. 45 w ust. 1a tej samej ustawy na koncie płatnika składek ewidencjonowane będą, poza danymi płatnika, czy liczbą ubezpieczonych również informacje dotyczące zawartych umów o dzieło, o których była mowa wyżej.

Wzór takiego zawiadomienia dotyczącego zawartych umów o dzieło określi Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, na podstawie nowego art. 49 w ust. 2 w pkt 8 omawianej ustawy.

Dane dotyczące tych umów będą udostępniane przez ZUS ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych oraz organom Krajowej Administracji Skarbowej na ich żądanie na podstawie art. 50 ust. 17 pkt 5 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Wskazane wyżej regulacje przemknęły w zasadzie niezauważone przez cały proces ustawodawczy – większość z nas skupiona była raczej wokół zwolnień ze składek ZUS czy dofinansowania do wynagrodzeń. Tymczasem warto zwrócić uwagę na te przepisy, choćby z tego względu, że przedsiębiorcy raportujący zawieranie takich umów z pewnością będą mogli się spodziewać kontroli ze strony ZUS.   

Podziel się:

Dodaj komentarz