Ukryty zysk czy wydatek niezwiązany z działalnością gospodarczą ?

ukryty zysk

Regulacje prawne dotyczące estońskiego CIT przewidują sytuacje, w których pomimo, iż w sensie prawnym nie doszło do podziału zysku pomiędzy wspólników, w ten sposób, że wypłacona została dywidenda, to tak czy inaczej miało miejsce zdarzenie powodujące obowiązek jego opodatkowania ryczałtem od przychodów spółek. Wśród zdarzeń powodujących obowiązek opodatkowania ryczałtem od przychodów spółek znajdują się m. in. przekazanie ukrytych zysków (tzw. dochód z tytułu ukrytych zysków), oraz poniesienie wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą (tzw. dochód z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą).

Czym jest ukryty zysk?

Pod pojęciem ukrytego zysku rozumie się wszelkiego rodzaju świadczenia pieniężne, niepieniężne, odpłatne, nieodpłatne lub częściowo odpłatne, wykonane w związku z prawem do udziału w zysku, inne niż podzielony zysk, których beneficjentem, bezpośrednio lub pośrednio, jest udziałowiec, akcjonariusz albo wspólnik lub podmiot powiązany bezpośrednio lub pośrednio z podatnikiem lub z tym udziałowcem, akcjonariuszem albo wspólnikiem.

ukryty zysk

Czym jest wydatek niezwiązany z działalnością gospodarczą?

Jeżeli natomiast chodzi o wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą można powiedzieć, że pojęcie to jest zbliżone do pojęcia wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów. Tak też przeczytać można w przygotowanym przez Ministerstwo Finansów„Przewodniku do Ryczałtu od dochodów spółek”, w którym to czytamy m. in. że „(…) W ocenie wydatków kwalifikujących się do tego rodzaju dochodów można się posiłkować kwalifikacją wydatków do kosztów niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, na podstawie art. 15 ust. 1, wynikającą z praktyki podmiotu jak również bogatego orzecznictwa sądowo-administracyjnego. (…) Podobieństwa pomiędzy wydatkami niezwiązanymi z działalnością gospodarczą a wydatkami niestanowiącymi kosztów uzyskania przychodu, należy upatrywać przede wszystkim w celu ich poniesienia. Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Te same cele powinny realizować wydatki związane z działalnością gospodarczą. (…)”.

ukryty zysk

Ukryty zysk a wydatek niezwiązany z działalnością gospodarczą

Różnica pomiędzy ukrytym zyskiem a wydatkiem niezwiązanym z działalnością gospodarczą leży w znacznej części w zakresie podmiotowym – ukryty zysk bowiem będzie dotyczył wydatków, czy innych świadczeń poniesionych na rzecz wspólnika, udziałowca czy akcjonariusza – to oni muszą być beneficjentami świadczenia zrealizowanego przez spółkę.Dodatkowo, co ważne – świadczenie to powinno być wykonane w związku z prawem do zysku.

Z kolei wydatek niezwiązany z działalnością gospodarczą dotyczyć może nie tylko udziałowca, akcjonariusza, ale również innych podmiotów w żaden sposób niepowiązanych ze spółką – dla przykładu pracowników. W przypadku wydatków niezwiązanych z działalnością nie ma bowiem znaczenia kategoria podmiotów na rzecz której dokonano wydatku ale związek (lub jego brak) z działalnością gospodarczą spółki.     

Podziel się:

Dodaj komentarz