Usługi budowlane – opodatkowanie ryczałtem

ryczałt budowlane

Bardzo wielu drobnych przedsiębiorców wykonujących usługi budowlane wybiera możliwość opodatkowania uzyskiwanych w ten sposób dochodów w formie zryczałtowanej. W tym wpisie pokażę na co należy zwrócić uwagę przy wyborze zryczałtowanej formy opodatkowania.

Pierwszym kryterium, które należałoby sprawdzić jest przychód uzyskany przez podatnika w poprzednim roku podatkowym. Jeżeli przychody te nie przekroczyły 250.000 euro (jest to przychód podatnika lub jeżeli działalność jest prowadzona w formie spółki cywilnej – suma przychodów wspólników spółki) to możliwy jest wybór opodatkowania ryczałtem.

Jeżeli podatnik będzie chciał korzystać ze zryczałtowanej formy opodatkowania pamiętać musi, że wybór tej formy opodatkowania wymaga złożenia naczelnikowi urzędu skarbowego pisemnego oświadczenia o wyborze tej formy opodatkowania. Oświadczenie to należy złożyć nie później niż do dnia 20 stycznia roku podatkowego – w przypadku podatników kontynuujących prowadzenie działalności gospodarczej, oraz nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu – w przypadku podatników rozpoczynających prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej. Wybór ryczałtu w przypadku osób rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej może nastąpić w oparciu o przepisy ustawy prawo przedsiębiorców – czyli przy składaniu wniosku do CEIDG. W takiej sytuacji nie ma już konieczności składania dodatkowego oświadczenia w urzędzie skarbowym. Raz dokonany wybór zryczałtowanej formy opodatkowania jest wiążący w następnych latach – nie ma więc obowiązku składania co rok nowego oświadczenia.

Przychody z robót budowlanych są opodatkowane stawką ryczałtu w wysokości 5,5%.

Pod pojęciem robót budowlanych rozumie się roboty budowlane w rozumieniu PKWiU, czyli roboty sklasyfikowane w działach 41–43 PKWiU. Co ciekawe w jednym z orzeczeń Sądu Administracyjnego odnaleźć można tezę, że stawka ryczałtu jest uzależniona od tego, czy świadczący usługę pracuje na materiale własnym czy na materiale powierzonym przez zlecającego roboty budowlane. Zdaniem Sądu stawka w wysokości 5,5% ma zastosowanie tylko do sytuacji, kiedy podatnik pracuje na własnych materiałach. Jeżeli natomiast podatnik korzysta z materiałów powierzonych przez zlecającego to wtedy stosować należy stawkę 8,5% (tak w wyroku NSA z dnia 6 marca 2016 r., II FSK 3916/13).

Wybór zryczałtowanej formy opodatkowania pociąga za sobą również określone obowiązki. Najważniejsze z nich to prowadzenie właściwych ewidencji oraz odprowadzanie zaliczek na podatek i oczywiście najważniejszy – złożenie zeznania podatkowego.

Podatnicy opodatkowani w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, są obowiązani posiadać i przechowywać dowody zakupu towarów, prowadzić wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, ewidencję wyposażenia oraz, odrębnie za każdy rok podatkowy, ewidencję przychodów. Zawartość tych dokumentów określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Z tytułu uzyskanych przychodów należy odprowadzać zaliczkę na podatek – za każdy miesiąc, do 20 – tego dnia następnego miesiąca, a za grudzień – w terminie złożenia zeznania rocznego. Przepisy przewidują również możliwość opłacanie ryczałtu kwartalnie, z tym, że o wyborze takiej formy rozliczania należy wcześniej zawiadomić urząd skarbowy.

Zeznanie roczne należy złożyć w terminie do 31 stycznia następnego roku. Zeznanie należy złożyć na formularzu PIT–28.

 

Podziel się:

Dodaj komentarz