Pomoc de minimis

pomoc de minimis

Ta skomplikowana nazwa służy do określania najczęściej udzielanego typu pomocy publicznej.

Pomoc de minimis oznacza tzw. pomoc bagatelną, czyli taką, której wielkość powoduje, że pozostaje ona bez wpływu na konkurencję pomiędzy przedsiębiorcami na wspólnotowym rynku. Wielkość tej pomocy określana jest przez Komisję Europejską w drodze rozporządzenia. Obecnie obowiązujące rozporządzenie, które określa kwotę dopuszczalnej pomocy o charakterze de minimis to rozporządzenie Komisji (WE) NR 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis. Rozporządzenie to wskazuje na maksymalną dopuszczalną kwotę pomocy – 200.000 EURO w dowolnie ustalonym okresie trzech lat podatkowych. Rozporządzenie to obowiązuje do końca 2013 r.

Podziel się:

Dodaj komentarz